Δικαιολ.
Χρήσιμα ηλεκτρονικά έγγραφα

 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

Αυθαίρετα

Έντυπο DOC PDF ZIP
ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ


ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ


ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ (ΠΡΟ 31-1-1983)


ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΑΥΘ ΤΜΗΜΑΤΩΝ


ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ


ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ


ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΕΚΠΤΩΣΗΣ


ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ


ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ


ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΟΥΣ


ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟΨΙΑ


ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ


ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ (ΜΕΤΑ 31-12-2003)


ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ (ΠΡΟ 31-12-2003)


ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ


ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ(ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ)


ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ(ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ)


ΕΝΣΤΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ


ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣΟικοδομικές Αδειες

Έντυπο DOC PDF ZIP
ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ


ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ


ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (Ι.Ν.Ο.Δ.)


ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ


ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ


ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ _ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ


ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ


ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΣΤΗ ΔΟΥ


ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ


ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ Ε.Π.Α.Ε .


ΔΙΑΚΟΠΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ _ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 4 ΜΗΝΩΝ


ΔΙΑΚΟΠΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ


ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚ


ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ _ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΦΑΚΕΛ ...... ΟΙΚΟΔΟΜΙΚ.......ΑΔΕΙ....


ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ


ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ(9ΜΗΝΟ)


ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ


ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ


ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ


ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ


ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ


ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ _ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ


ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ


ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟY


ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΚΑΠρωτόκολλο

Έντυπο DOC PDF ZIP
ΑΙΤΗΣΗ_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ


ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ


ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ


ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΩΣ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ


ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ


ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ


ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ - ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ


ΕΝΣΤΑΣΗ


ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ


ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΥΠΟΔΕΙΞΗΣ_ΟΡΙΩΝ


ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ


ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Τα παρακάτω έντυπα είναι σε μορφή PDF και μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε στις συναλλαγές σας με το Υπουργείο Οικονομικών.
Για να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας το έντυπο που σας ενδιαφέρει κάντε κλίκ στο εικονίδιο που βρίσκεται δίπλα στην περιγραφή του. Μπορείτε κατόπιν να το εκτυπώσετε και να το υποβάλλετε συμπληρωμένο στις υπηρεσίες του Υπουργείου.

Για οποιαδήποτε πληροφορία καλέστε το τηλέφωνο 210-480.25.52 τις εργάσιμες ημέρες και από 08:00 έως 16:00.
Πίνακας Κωδικών Εντύπων
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ
PDF
Γενικά Έντυπα
010
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ( Άρθρο 8 Ν.1599/1986)
011
ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Άρθρο 8 Ν.1599/86 & άρθ. 3 παρ.3 Ν.2690/99)
Φορολογικά Έντυπα
Έντυπα Μητρώου

Εντυπο Μ0

Αίτηση για επανεκτύπωση -έκδοση πιστοποιητικού ΥΠΜ & Ε- παροχή πληροφοριών

Εντυπο Μ1

Δήλωση απόδοσης Α.Φ.Μ. / Μεταβολής ατομικών στοιχείων
Εντυπο Μ2
Δήλωση έναρξης / μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου
Εντυπο Μ3
Δήλωση έναρξης / μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσώπου
Εντυπο Μ4
Δήλωση διακοπής εργασιών
Εντυπο Μ5
Δήλωση υπό ίδρυση επιχείρησης
Εντυπο Μ6
Δήλωση δραστηριοτήτων επιχείρησης
Εντυπο Μ7
Δήλωση σχέσων φορολογουμένου
Εντυπο Μ8
Δήλωση μελών μη φυσικού προσώπου
Εντυπο Μ9
Δήλωση στοιχείων έδρας αλλοδαπής επιχείρησης
Εντυπο Μ10
Δήλωση εγκατάστασης εσωτερικού
Εντυπο Μ11
Δήλωση εγκατάστασης εξωτερικού
Εντυπο Μ12
Δήλωση πωλήσεων από απόσταση
Εντυπο Μ13
Δήλωση απενεργοποίησης Α.Φ.Μ.
Έντυπα Φορολογίας Εισοδήματος

Εντυπο Ε1

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος
Εντυπο Ε2
Αναλυτική κατάσταση για μισθώματα ακινήτων
Εντυπο Ε3
Μηχανογραφικό δελτίο οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών
Εντυπο Ε5
Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ο.Ε., Ε.Ε., Αστικών, Αφανών ή Συμμετοχικών Εταιριών, Κοινωνιών Αστικού Δικαίου και Κοινοπραξιών.
Εντυπo
Ν-146 Θ.Ν.-131α,
Φ01.019
Δήλωση (Απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος εργολάβων, ενοικιαστών, δημόσιων κλπ προσόδων, αντιπροσώπων, πρακτόρων, μεσιτών κλπ)
Εντυπο
Θ.Ν.-131α,
Φ01.024
Δήλωση (Απόδοσης παρακρατούμενου φόρου από εισοδήματα από τόκους)
Εντυπo E454
Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρου 81 ν. 2238/1994)
Εντυπo Ε286
Δήλωση απόδοσης φόρου εισοδήματος τελών χαρτοσήμου και εισφοράς ΟΓΑ στις αποζημιώσεις απολυομένων ή των εξερχόμενων της υπηρεσίας μισθωτών κλπ. παρ.1 αρθρ. 14 ν. 2238/1994
Εντυπο Φ01.018
Δήλωση προκαταβλητέου φόρου στις αμοιβές Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Εντυπο Δ457
Δήλωση καταβολής φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίων
Εντυπo E178
Δήλωση Απόδοσης παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από αποζημιώσεις, δικαιώματα, αμοιβές κλπ. (άρθρ. 13 παρ.6,7 και 8 του ν. 2238/1994)
Εντυπo Ε511
Προσωρινή δήλωση Απόδοσης φόρου και τελών χαρτοσήμου που παρακρατούνται από αμοιβές που θεωρούνται εισόδημα από Εμπορικές επιχ/σεις, από μισθούς και συντάξεις, καθώς και από αμοιβές για υπηρεσίες ελευθερίου επαγγέλματος.

Έντυπα Αυτοκινήτων

Εντυπo
Θ.Ζ. -50,
Ε25


Δήλωση ακινησίας αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας

Έντυπα Φ.Π.Α.

Εντυπο
Φ1  009-ΦΠΑ
Εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α.
Εντυπο
Φ2  050-ΦΠΑ
Περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. (Για υποκείμενους με Β'ή Γ΄ κατηγορίας βιβλία ΚΒΣ)
Εντυπο
Φ3  051-ΦΠΑ
Περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. (Για υποκείμενους με Α' κατηγορίας Βιβλία ΚΒΣ)
Εντυπο Φ4
Ανακεφαλαιωτικός πίνακας Ενδοκοινοτικών Παραδοσεων
Εντυπο Φ5
Ανακεφαλαιωτικός πίνακας Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων
Εντυπο
ΦΠΑ-018A
Αίτηση (Επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α.)με βάση την Α.Υ.Ο. αριθ. 1031790/2051/575/1991

Έντυπα Δικαστικού

Εντυπο Δ2
Αίτηση ρύθμισης διευκόλυνσης
Έντυπα Κ.Β.Σ.
Εντυπο Β1
Σημείωμα Κ.Β.Σ. (Θεώρηση, Ακύρωση, Απώλεια βιβλίων και στοιχείων. Τόπος Τήρησης Ενημέρωσης, Αιτήσεις, Γνωστοποιήσεις.)
Εντυπο Β2
Δήλωση έναρξης - μεταβολής - παύσης λειτουργίας Φ.Τ.Μ.
Έντυπα Εφαρμογής Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.)
.
Αίτηση για την Εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας
Έντυπα Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών υπαλλήλων
Εντυπο Γ401
Αίτηση χορήγησης δανείου
.
Αίτηση επιστροφής δόσεων
Εντυπο
Γ501/2/01
Αίτηση προεξόφλησης συντάξεων
Εντυπο
Β112  2/01
Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας
Εντυπο Β201
Αίτηση κανονισμού μερίσματος
Εντυπο Β401
Aλλαγή διευθύνσεως
Εντυπο 
Β409-1-99

Αίτηση (για διάφορα αιτήματα)

Έντυπα Τελωνείων
Εντυπο Τ300
Πιστοποιητικό τακτικής γραμμής θαλασσίων μεταφορών

ΕΝΤΥΠΑ ΙΚΑ

 

HTML DOC PDF ZIP
Πρόγραμμα Διαύγεια
Πίνακας Μεταδεδομένων
'Εντυπα Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ)
ΑΠΔ (με οδηγίες)
ΑΠΔ Οικοδομοτεχνικού 'Εργου (με οδηγίες)
Γενικά Στοιχεία Υπεργολάβου (για ΑΠΔ οικοδ/κού έργου)
(Μόνο για Δημόσια οικοδ/κά έργα που εκτελούνται με υπεργολάβους)
Ισχύει μόνο για τα Υποκαταστήματα ΙΚΑ στα οποία έχει ξεκινήσει η λειτουργία των νέων πληροφοριακών συστημάτων
Καταχώριση σε Α.Π.Δ. των τακτικών υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς του Ν. 3163/55
Καταχώριση σε Α.Π.Δ. εργαζομένων που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα
Διευκρινίσεις για τη σύνταξη και την υποβολή Α.Π.Δ.
Οδηγίες Συμπλήρωσης του πεδίου 42 της ΑΠΔ Οικοδομοτεχνικού 'Εργου
Τεχνικές Προδιαγραφές Υποβολής ΑΠΔ
Δωρεάν Λογισμικό Διαχείρισης ΑΠΔ
'Εντυπο Υποβολής Συμπληρωματικής ΑΠΔ
Οδηγίες Υποβολής Συμπληρωματικής ΑΠΔ
Δελτίο Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης ΑΠΔ
Οδηγίες Συμπλήρωσης του Δελτίου Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης ΑΠΔ
Οδηγίες για την Τροποποίηση - Μεταβολή Στοιχείων Ασφάλισης ΑΠΔ
Οδηγός Σύνδεσης Κωδικών
Δεδομένα Ο.ΣΥ.Κ με ημερομηνίες ισχύος Κ.Π.Κ., συσχετίσεων "ΚΑΔ-Κωδικών Ειδικοτήτων - Κ.Π.Κ." και Ειδικών Περιπτώσεων Ασφάλισης (περισσότερες λεπτομέρειες στο Readme.txt) - Τελευταία ενημέρωση 04/10/2010
Αίτηση - Δήλωση Απογραφής Εργοδότη
'Εντυπο Αίτησης - Δήλωσης Απογραφής Εργοδότη
'Εντυπο Στοιχείων Νομικών Προσώπων (που συμμετέχουν σε εταιρείες ή Κοινοπραξίες)
Οδηγίες Συμπλήρωσης
Αίτηση - Δήλωση Απογραφής Εργοδότη
(Απασχόληση Προσωπικού σε Οικία)
'Εντυπο Αίτησης - Δήλωσης Απογραφής Εργοδότη (Απασχόληση Προσωπικού σε Οικία)
Οδηγίες Συμπλήρωσης
Αίτηση - Δήλωση Απογραφής Οικοδομοτεχνικού έργου
'Εντυπο Αίτησης - Δήλωσης Απογραφής Οικοδομοτεχνικού έργου
'Εντυπο Στοιχείων Νομικών Προσώπων (που συμμετέχουν σε εταιρείες ή Κοινοπραξίες)
Οδηγίες Συμπλήρωσης
Αναγγελία Οικειοθελούς Αποχώρησης Μισθωτού
'Εντυπο Αναγγελίας Οικειοθελούς Αποχώρησης Μισθωτού
Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη
'Εντυπο Δήλωσης Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη
'Εντυπο Μεταβολής Στοιχείων Νομικών Προσώπων (που συμμετέχουν σε εταιρείες και Κοινοπραξίες)
Οδηγίες Συμπλήρωσης
Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη - Απασχόλησης Ασφάλισης (Απασχόληση Προσωπικού σε Οικία)
'Εντυπο Δήλωσης Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη - Απασχόλησης Ασφάλισης (Απασχόληση Προσωπικού σε Οικία)
Οδηγίες Συμπλήρωσης
Δήλωση Μεταβολών Οικοδομοτεχνικού 'Εργου
'Εντυπο Δήλωσης Μεταβολών Οικοδομοτεχνικού 'Εργου
'Εντυπο Μεταβολής Στοιχείων Νομικών Προσώπων (που συμμετέχουν σε εταιρείες ή Κοινοπραξίες)
Οδηγίες Συμπλήρωσης
Βεβαίωση Εργοδότη
'Εντυπο Βεβαίωσης Εργοδότη
( Διαδικασία Χορήγησης )
Αίτηση Επανέκδοσης Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης
'Εντυπο Αίτησης Επανέκδοσης Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης
Δήλωση Διαφωνίας επι των Ασφαλιστικών Στοιχείων
'Εντυπο Δήλωσης Διαφωνίας επι των Ασφαλιστικών Στοιχείων - Καταγγελία
Οδηγίες Συμπλήρωσης
Αίτηση για Χορήγηση Βεβαίωσης
Αίτηση για Χορήγηση Βεβαίωσης Δημοσίου Εργου
Αίτηση για Χορήγηση Βεβαίωσης
Αίτηση για Χορήγηση Βεβαίωσης Μη Οφειλής (με Τηλεομοιοτυπία)
'Εντυπο Δήλωσης Υποβολής ΑΠΔ και Καταβολής Εισφορών
(μηνιαίες υποβολές)
'Εντυπο Δήλωσης Υποβολής ΑΠΔ και Καταβολής Εισφορών (μηνιαίες υποβολές)
Οδηγίες Διαδικασίας
'Εντυπο Δήλωσης Υποβολής ΑΠΔ και Καταβολής Εισφορών
(τριμηνιαίες υποβολές)
'Εντυπο Δήλωσης Υποβολής ΑΠΔ και Καταβολής Εισφορών (τριμηνιαίες υποβολές)
Οδηγίες Διαδικασίας
Αίτηση Απογραφής 'Αμεσα Ασφαλισμένου
'Εντυπο Αίτησης Απογραφής Αμεσα Ασφαλισμένου
Οδηγίες Συμπλήρωσης
Οδηγίες Διαδικασίας Απογραφής
Αίτηση - Δήλωση Απογραφής
(Για ασφάλιση αποκλειστικών νοσοκόμων ν.1976/91)
Ισχύουν μόνο για τα Υποκαταστήματα ΙΚΑ στα οποία έχει ξεκινήσει η λειτουργία των νέων πληροφοριακών συστημάτων
'Εντυπο Αίτησης - Δήλωσης Απογραφής (Για ασφάλιση αποκλειστικών νοσοκόμων ν.1976/91)
Αίτηση - Δήλωση Απογραφής
(Για ασφάλιση προσώπων βάσει του αρθρ. 65 ν.2676/99)
Ισχύουν μόνο για τα Υποκαταστήματα ΙΚΑ στα οποία έχει ξεκινήσει η λειτουργία των νέων πληροφοριακών συστημάτων
'Εντυπο Αίτησης - Δήλωσης Απογραφής (Για ασφάλιση προσώπων βάσει του αρθρ. 65 ν.2676/99)
Αίτηση - Δήλωση Απογραφής
(Για ασφάλιση κατ' οίκον απασχολουμένων σε περισσότερους από έναν εργοδότες αρθρ. 26 ν.2639/98)
Ισχύουν μόνο για τα Υποκαταστήματα ΙΚΑ στα οποία έχει ξεκινήσει η λειτουργία των νέων πληροφοριακών συστημάτων
'Εντυπο Αίτησης - Δήλωσης Απογραφής (Για ασφάλιση κατ' οίκον απασχολουμένων σε περισσότερους από έναν εργοδότες αρθρ. 26 ν.2639/98)
Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Ειδικών Κατηγοριών Ασφάλισης
Ισχύουν μόνο για τα Υποκαταστήματα ΙΚΑ στα οποία έχει ξεκινήσει η λειτουργία των νέων πληροφοριακών συστημάτων
'Εντυπο Δήλωσης Μεταβολής Στοιχείων Ειδικών Κατηγοριών Ασφάλισης
Δήλωση Τραπεζικού Λογαριασμού Πληρωμής Δωροσήμου
'Εντυπο Δήλωσης Τραπεζικού Λογαριασμού Πληρωμής Δωροσήμου Εργατοτεχνίτη Οικοδόμου
Οδηγίες Συμπλήρωσης
Δήλωση Αλλαγής / Διακοπής Τραπεζικού Λογαριασμού Πληρωμής Δωροσήμου
'Εντυπο Δήλωσης Αλλαγής / Διακοπής Τραπεζικού Λογαριασμού Πληρωμής Δωροσήμου Εργατοτεχνίτη Οικοδόμου
Οδηγίες Συμπλήρωσης
Αιτήσεις Συνταξιοδότησης
Αίτηση για Απονομή Σύνταξης λόγω Γήρατος
Αίτηση για Απονομή Σύνταξης λόγω Αναπηρίας
Αίτηση για Απονομή ή Μεταβίβαση Σύνταξης λόγω Θανάτου
Αιτήσεις Πιστοποίησης για τη Χορήγηση Ασφαλιστικής Ενημερότητας Συναλλασσομένων με Τηλεομοιοτυπία
Αίτηση Πιστοποίησης Φορέων
Οδηγίες Συμπλήρωσης
Αίτηση Πιστοποίησης Συμβολαιογράφων
Οδηγίες Συμπλήρωσης
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΙΚΑ
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΙΚΑ. Ότι θα θέλατε να γνωρίζετε...
Έντυπα Τμήματος Παροχών
Έκτακτη Νοσοκομειακή Περίθαλψη
Πράξεις Θεραπείας
Έκτακτη Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη
Έξοδα Μετακίνησης
Πρόσθετη Περίθαλψη
Έξοδα Κηδείας
Αποκλειστική Αδελφή
Βοήθημα Τοκετού Επίδομα Μητρότητας (Κυοφορίας - Λοχείας)
Λουτροθεραπεία
Επίδομα Ασθενείας
Ξενόγλωσσο Έντυπο
Ξενόγλωσσο Έντυπο
Έντυπα Τμήματος Εσόδων Κοινών Επιχειρήσεων
Κοινές Επιχειρήσεις
Έντυπα Τμήματος Εσόδων Οικοδομοτεχνικών Έργων
Οικοδομοτεχνικά Έργα
Έντυπα Τμήματος Μητρώου
Μητρώο Ασφαλισμένων
Ξενόγλωσσο Έντυπο
Ξενόγλωσσο Έντυπο
Έντυπα Διεθνών Σχέσεων
AUS140-GR
Σημειώσεις για την υποβολή της αίτησης.
Αίτηση για Αυστραλιανή Σύνταξη Γήρατος.
Πίνακας ελέγχου
MOD(IA)CIS-GR
Εισόδημα και περιουσιακά στοιχεία
AUS193-GR
Αίτημα για πληροφορίες
'Εγγραφα Υπηρεσιών Ι.Κ.Α.
Πρότυπο εγγράφου Word για χρήση από τις Υπηρεσίες του Ι.Κ.Α.
Έντυπο Δήλωσης Εμπράγματων Δικαιωμάτων των Υπηρεσιών του ΙΚΑ
Πάγιο Φύλλο Στατιστικών από 1.1.2009